Usługi

„Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.”

Oferujemy kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych świadcząc usługi zarządzania nieruchomością wspólną na podstawie umowy ze wspólnotą mieszkaniową podpisaną z zarządem wspólnoty lub pełniąc obowiązki zarządcy, któremu zarząd powierzono w trybie artykułu 18 Ustawy o własności lokali.

Do obsługi przyjmujemy nowo powstałe wspólnoty, jak również już funkcjonujące i obsługiwane dotąd przez innych zarządców nieruchomości.

Zakres usługi obejmuje:

  • reprezentację wspólnoty mieszkaniowej
  • obsługę prawną
  • obsługę finansowo-księgową
  • obsługę techniczną
  • obsługę administracyjną

Obsługujemy również nieruchomości mieszkaniowe bez wyodrębnionej własności poszczególnych lokali, czyli tzw. współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym kamienice, nieruchomości na wynajem itp.
Szczegółową ofertę przygotowujemy po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta, specyfiką nieruchomości i jej oględzinach.

Jesteśmy zespołem bardzo elastycznym i otwartym na propozycje. Zakres oferowanych usług chętnie dopasujemy do oczekiwań naszych przyszłych Klientów!

Zarządzanie nieruchomościami o charakterze komercyjnym

VITON oferuje usługi w zakresie długoterminowego i efektywnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.
Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług począwszy od reprezentacji Właściciela nieruchomości, po obsługę prawną, księgową, techniczną i administracyjną, których podstawowym celem jest osiągnięcie jak najwyższej użyteczności ekonomicznej zarządzanego obiektu. Dążymy do systematycznego zwiększania wartości nieruchomości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Przeprowadzamy profesjonalną komercjalizację obiektu, opartą na efektywnej, przemyślanej strategii i skutecznej reklamie. Zapewniamy bezpieczeństwo transakcji i stworzenie realnego budżetu, który jest gwarancją stabilności dochodu Właściciela.
Pełne zaangażowanie, dbałość o Klienta i jego indywidualne potrzeby oraz profesonalizm zapewniają Państwu najwyższą jakość świadczonych usług.

Co obejmuje zakres oferowanych przez nas usług w zakresie zarządzania nieruchomością komercyjną?
· Reprezentowanie Właściciela nieruchomości wobec podmiotów zewnętrznych.
· Obsługa najmu, w tym m.in: pozyskiwanie najemcy, prowadzenie wykazu lokali najmowanych, negocjowanie warunków i zawieranie umów najmu, pobieranie opłat z tytułu czynszu najmu, kontrolowanie terminowości wpłat wraz z windykacją należności, przyjmowanie zgłoszeń i wniosków od najemców itp.
· Obsługa techniczna i administracyjna obiektu – przejęcie i prowadzenie dokumentacji technicznej, usuwanie awarii, dbałość o bieżącą konserwację urządzeń, zlecanie wymaganych prawem przeglądów technicznych nieruchomości, nadzór nad pracami remontowymi, zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości, dostaw mediów i innych usług (np. w zakresie utrzymania porządku i czystości).
· Obsługa księgowa – prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, otwarciu i prowadzenie rachunku bankowego wraz z dokonywaniem niezbędnych operacji bankowych, wykonywanie rozliczeń mediów (woda, energia cieplna, energia elektryczna itp.), przygotowywaniu budżetów dla nieruchomości i ich realizacja ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów jej utrzymania.

Utrzymanie Ruchu

Nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi

prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości
nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali
dobór firmy konserwującej domofony, antenę zbiorczą i urządzenia dźwigowe ( windy, podnośniki) uzależniamy od ich typu, wieku i stanu eksploatacji, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego nadzór inspektorów nadzoru budowlanego, okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych
zlecanie i nadzór rocznych i pięcioletnich kontroli budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami prawa budowlanego planowanie niezbędnych remontów
sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac
bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

Nadzór nad utrzymaniem czystości

zapewniamy usługi utrzymania czystości w stawkach uzależnionych od specyfiki danego budynku wspólnoty (jego wielkości, sprzątania ręcznego lub użycia maszyn czyszczących, pielęgnacji zieleni, użycia odpowiednich środków czyszczących itp.)
częste kontrole administratora osób sprzątających pod względem rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i skuwania lodu
kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika.
przeniesienie odpowiedzialności, uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej, na właścicieli zwierząt domowych za nieczystości i szkody powstałe przy wyprowadzaniu zwierząt.